☎ 06 46 11 32 00 💻 info@hartemeisjes-afscheid.com

Algemene voorwaarden bloemwerk & styling

Algemene Voorwaarden bruidsbloemwerk & rouwbloemwerk

Inhoudsopgave:

Artikel   1 - Definities
Artikel   2 - Identiteit van de ondernemer
Artikel   3 - Toepasselijkheid algemene voorwaarden
Artikel   4 - Offertes
Artikel   5 - Tarieven en betalingen
Artikel   6 - Informatieverstrekking opdrachtgever
Artikel   7 - Uitvoering van de overeenkomst
Artikel   8 - Wijziging en annulering
Artikel   9 - Overmacht
Artikel 10 - Aansprakelijkheid schade
Artikel 11 - Bijzondere bepalingen levering goederen
Artikel 12 - Bijzondere bepalingen huur goederen
Artikel 13 - Intellectueel eigendom
Artikel 14 - Geheimhouding
Artikel 15 - Klachten
Artikel 16 - Geschilbeslechting

Artikel 1       Definities

 1. Hartemeisjes (-afscheid), gevestigd te Wijk bij Duurstede, KvK-nummer 62947532, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als Hartemeisjes.
 2. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als opdrachtgever.
 3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan Hartemeisjes zich tegen betaling van honorarium en kosten jegens de opdrachtgever werkzaamheden voor opdrachtgever verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Hartemeisjes (-afscheid)
Cato 10
3962 LJ Wijk bij Duurstede
T 06 46 11 3200
E info@hartemeisjes.com & info@hartemeisjes-afscheid.com
KvK-nummer: 62947532
Btw-identificatienummer: NL002015309B31

 

Artikel 3        Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, facturen, werkzaamheden, overeenkomsten en levering van diensten en goederen door of namens Hartemeisjes waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van de door Hartemeisjes in het kader van de opdracht ingeschakelde derden.
 3. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden.
 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

 

Artikel 4        Offertes

 1. Indien in de offerte geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de offerte na 14 kalenderdagen.
 2. Hartemeisjes kan niet aan haar offerte worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. Offertes gelden niet automatisch voor vervolgtrajecten.
 4. Als tijdens de offerte blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nodig is de offerte te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen dit in overleg doen.

 

Artikel 5        Tarieven en betalingen       

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief btw. Op de offerte staat de prijs voor de gekozen dienst of producten vermeld. Bijkomende kosten zoals reiskosten en/of uurloon, worden apart op de offerte vermeld.
 3. Met acceptatie van de offerte ontstaat de verplichting tot betaling. Hartemeisjes is gerechtigd een aanbetaling te vorderen. Bij bruiloften of herdenkingsdiensten wordt een aanbetaling van 50% van het factuurbedrag binnen 14 dagen te zijn voldaan. De factuur voor het overige deel van de betaling volgt na aanvang van de bruiloft of herdenkingsdienst. De factuur dient binnen 14 dagen na de factuurdatum te zijn voldaan. Bij een uitvaart dient het totale bedrag binnen 14 dagen te zijn voldaan.
 4. In overleg kan overeen worden gekomen dat in termijnen wordt betaald. Hartemeisjes is gerechtigd de overeenkomst op te schorten totdat de volgende betaling is voldaan.
 5. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Hartemeisjes heeft het recht de vergoedingen jaarlijks aan te passen. Hartemeisjes heeft tevens het recht de vergoedingen op enig moment, wanneer gewijzigde omstandigheden dit verlangen, aan te passen. Aangepaste tarieven worden zo spoedig mogelijk medegedeeld aan de opdrachtgever.
 1. Facturen dienen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum betaald te zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld is.
 2. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 3. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever.
 4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Hartemeisjes op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 6        Informatieverstrekking opdrachtgever 

 1. Opdrachtgever stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan Hartemeisjes.
 2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Hartemeisjes zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.
 3. Opdrachtgever vrijwaart Hartemeisjes voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in het eerste lid van dit artikel gestelde.
 4. Stelt opdrachtgever niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van opdrachtgever.

 

Artikel 7        Uitvoering van de overeenkomst

 1. Hartemeisjes voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit. Hartemeisjes is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat dienstverlener beoogde.

 

Artikel 8        Wijziging en annulering

 1. In het geval van onvoorziene omstandigheden heeft Hartemeisjes de mogelijkheid de werkzaamheden te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake in geval van ziekte van een van de medewerkers of omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot materialen welke voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn. Hartemeisjes maakt een wijziging zoals bedoeld in dit lid zo spoedig mogelijk kenbaar aan opdrachtgever.
 2. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor degelijke uitvoering nodig is om werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in overleg de overeenkomst aanpassen.
 3. Annulering door de opdrachtgever van een overeenkomst, buiten de 7 dagen bedenktijd na het tot stand komen van de overeenkomst, is enkel schriftelijk mogelijk. Bij annulering vanaf het einde van de bedenktijd tot aan de 42e dag voor trouwdatum wordt 15% van de gefactureerde kosten in rekening gebracht; annulering tussen de 42e en 30e dag voor de bruiloft resulteert in betaling van 30% van de totale kosten; bij annulering tussen de 30e en 14e dag voor aanvang wordt 50% van het totale factuurbedrag in rekening gebracht; annulering tussen de 14e dag en 7e dag voor trouwdatum resulteert in betaling van 75% van het totaalbedrag en bij annulering binnen 7 dagen voor de bruiloft wordt het gehele bedrag in rekening gebracht.

  

Artikel 9        Overmacht

 1. In geval van overmacht is Hartemeisjes gerechtigd de werkzaamheden te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de werkzaamheden, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar Hartemeisjes redelijkerwijs geen invloed op uit kan oefenen, zoals ziekte, ongevallen of brand.
 2. Indien zich een situatie als in het eerste lid van dit artikel omschreven voordoet, worden de verplichtingen van Hartemeisjes jegens opdrachtgever opgeschort zo lang zij niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien deze situatie dusdanig lang duurt dat de uiteindelijke uitvoering van de overeenkomst in het geding komt, hebben beide partijen in overleg het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Er ontstaat onmiddellijk een vordering op de tot dan gemaakte kosten.

 

Artikel 10        Aansprakelijkheid schade

 1. Hartemeisjes is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.
 2. Hartemeisjes is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, waaronder teksten voor op producten en fouten in afleveradressen.
 3. Opdrachtgever blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals geadviseerd door Hartemeisjes.
 4. Hartemeisjes is niet verantwoordelijk voor daden en handelingen, daarmee inbegrepen vertragingen, die door leveranciers zijn veroorzaakt.
 5. In het geval dat Hartemeisjes een schadevergoeding verschuldigd is aan opdrachtgever bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door de verzekering wordt uitgekeerd of door Hartemeisjes aan opdrachtgever is gefactureerd voor enkel de diensten geleverd door Hartemeisjes zelf.
 6. Opdrachtgever vrijwaart Hartemeisjes tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door haar geleverde diensten en goederen.

 

Artikel 11      Bijzondere bepalingen levering goederen

 1. In geval van bedrukking wordt opdrachtgever te allen tijde een proeffoto toegestuurd waar akkoord op gegeven dient te worden door opdrachtgever. Wanneer er een fout wordt geconstateerd in de proeffoto die door Hartemeisjes is veroorzaakt, wordt deze fout kosteloos hersteld.
 2. Wanneer de tekst foutief is aangeleverd door opdrachtgever, komen kosten voor een herdruk voor opdrachtgever.
 3. Namen en teksten dienen via het daarvoor bestemde vakje in de webshop of per e-mail te worden aangeleverd.
 4. Om versheid van de bloemen te garanderen, worden deze niet eerder dan 1 dag voor aanvang of op de dag zelf geleverd, mits anders door partijen overeengekomen.
 5. Hartemeisjes bezorgt uitsluitend op de begane grond, tenzij anders overeengekomen. Opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat een bevoegd persoon aanwezig is op het moment van aflevering. Indien de bestelde goederen niet kunnen worden afgeleverd door het ontbreken van een bevoegd persoon, is Hartemeisjes gerechtigd de goederen terug te nemen. Dit houdt onverlet dat opdrachtgever de transportkosten vergoedt aan Hartemeisjes.
 1. Ook het ophalen van de goederen dient op de begane grond plaats te vinden. De goederen dienen in dezelfde staat te worden geretourneerd als deze zijn ontvangen. Wanneer in strijd met dit artikel wordt gehandeld, is Hartemeisjes gerechtigd een boete op te leggen.

 

Artikel 12      Bijzondere bepalingen huur goederen 

 1. Tarieven voor huur van materialen zijn gebaseerd op het gebruik van maximaal 48 uur, waarbij een dag van afleveren en een dag van retourneren zit inbegrepen. De tijdsperiode gaat lopen vanaf het moment van afleveren van de gehuurde items.
 2. Het langer huren van de items is in overleg mogelijk tegen een toeslag van 15% van de huurprijs per extra dag, met een maximum van 14 dagen.

 

Artikel 13      Intellectueel eigendom

 1. De intellectuele eigendomsrechten op door Hartemeisjes aan opdrachtgever ter beschikking gestelde materialen, goederen en advies berusten bij Hartemeisjes. Het is opdrachtgever nadrukkelijk niet toegestaan het materiaal en media te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen zonder voorafgaande toestemming. Indien stylingsmaterialen, ter beschikking gesteld door Hartemeisjes, niet volledig of beschadigd worden geretourneerd dient opdrachtgever de nieuwwaarde te vergoeden.
 2. Opdrachtgever geeft Hartemeisjes toestemming tot het gebruik van beeldmateriaal ten behoeve van haar portfolio.

 

Artikel 14      Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen. Opdrachtgever wordt voor meer informatie verwezen naar de privacyverklaring.

 

Artikel 15      Klachten

 1. Opdrachtgever is verplicht om klachten binnen 24 uur na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken aan Hartemeisjes.
 2. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 3. Hartemeisjes streeft ernaar klachten binnen 24 uur te behandelen.

 

Artikel 16      Geschilbeslechting

 1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin dienstverlener is gevestigd, zijnde Rechtbank Midden Nederland.
 4. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Hartemeisjes en betrokken derden 12 maanden.